Το Έργο

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Η δυσλεξία είναι μια γενετική διαφορά στην ικανότητα ενός ατόμου να μαθαίνει και να επεξεργάζεται πληροφορίες. Ως αποτέλεσμα, τα δυσλεξικά άτομα έχουν διαφορετικές ικανότητες, με δυνατότητες δημιουργικής, επίλυσης προβλημάτων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και προκλήσεων στην ορθογραφία, ανάγνωση και απομνημόνευση γεγονότων.
Τα δεδομένα των φοιτητών με δυσλεξία εντός της ΑΕ δεν είναι εξαντλητικά, τα διαθέσιμα δεδομένα αναφέρονται στην α’ βάθμια και β’ βάθμια εκπαίδευση , όπου ο μέσος όρος των δυσλεκτικών μαθητών κυμαίνεται από 3 έως 5%.

Υποτίθεται ότι η δυσλεξία επηρεάζει τουλάχιστον 1 στα 10 άτομα.

Είναι γνωστό ότι οι μαθητές με δυσλεξία αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής τους σταδιοδρομίας, οδηγώντας τους σε μεγαλύτερο ρυθμό πρώιμης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης σε σχέση με άλλους τύπους φοιτητών . Σήμερα, τα εργαλεία για δυσλεξικούς μαθητές επικεντρώνονται κυρίως α’ β’αθμια και β’βάθμια εκπαίδευση Αντίθετα, δεν προτείνονται τυποποιημένες μεθοδολογίες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Κάθε πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, αναπτύσσει υπηρεσίες για δυσλεξικούς φοιτητές ως μέρος των υπηρεσιών υποστήριξης φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες , αλλά σε επίπεδο ΑΕΙ μια κοινή πολιτική για δυσλεκτικούς φοιτητές και μια ad-hoc απαιτούμενη εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς εξακολουθεί να απουσιάζει. Επιπλέον, εάν υπάρχει, όλες οι ενέργειες που απευθύνονται σε μαθητές δυσλεξίας είναι μέρος αυτών που σχετίζονται με την περιοχή μαθησιακών δυσκολιών και δεν έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιήσουν το δυναμικό της δυσλεξικής νευροδιαφορετικότητας. Χρειάζεται να ενώνει προσπάθειες, να διαδίδει γνώσεις και αποτελέσματα για την τυποποίηση διαδικασιών βασισμένες στη δυναμικο-κεντρική προσέγγιση, όπου οι οι φοιτητές με δυσλεξία αποτελεσματικά θα έχουν χώρο για να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους.

ΓΙΑΤΙ VRAILEXIA

Το VRAILEXIA στοχεύει στην αλλαγή της αντίληψης και στην ανάπτυξη ενός μοντέλου εργαλείου που θα ξεπερνά τις κύριες δυσκολίες της δυσλεξίας που ενδυναμώνοντας τα κίνητρα και την αυτοεκτίμησή τους.

Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη μιας κοινής διαδικασίας στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για τη διασφάλιση των υπηρεσιών και του μαθησιακού περιβάλλοντος βασισμένο στο όραμα με επίκεντρο τους μαθητές και την καθολική σχεδίαση. Η προοπτική είναι να αφήσουμε τα πανεπιστήμια να αναπτύξουν στρατηγικές ένταξης και ενθάρρυνσης όλων των φοιτητών να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τις δυνάμεις και τις αξίες τους.

Ξεκινώντας από τη στάση έως την οπτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των δυσλεξικών και την απόδειξη της νευροδιαφορετικότητας, το VRAILEXIA θα αναπτύξει μαθησιακά εργαλεία και υπηρεσίες για φοιτητές δυσλεξίας του Πανεπιστημίου για να εξασφαλίσει ίση πρόσβαση και ευκαιρίες επιτυχίας κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας και της εμπειρίας τους στη διά βίου μάθηση.

Το VRAILEXIA μέσω της χρήσης της εικονικής πραγματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης θα εφαρμόσει μια προσαρμοσμένη ψηφιακή πλατφόρμα e-learning (BESPECIAL) για την υποστήριξη μαθητών με δυσλεξία.

Ως μακροπρόθεσμο στόχο, το VRAILEXIA θα προτείνει ένα βιώσιμο σχέδιο για τα ΑΕΙ που θα δημιουργεί τη δυνατότητα στον καθένα να χρησιμοποιεί τις δικές του δυνάμεις, εξουδετερώνοντας την αδυναμία του. Επιπλέον, το VRAILEXIA επιθυμεί να αναδείξει την κυριαρχία της σκέψης έξω από το κουτί: αξιοποιώντας την ικανότητα εξερεύνησης δημιουργικών και ασυνήθιστων ιδεών που δεν περιορίζονται ή ελέγχονται από κανόνες ή παράδοση.

Συγκεκριμένα, το VRAILEXIA θα εφαρμόσει ένα δίκτυο πιλοτικών κόμβων ΑΕΙ προτείνοντας ένα μνημόνιο για την ανάπτυξη στρατηγικών ένταξης δυσλεκτικών φοιτητών και για την ενίσχυση ευκαιριών επιτυχίας τους κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας και της ένταξης στην αγορά εργασίας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙVR Δοκιμές για αξιολόγηση της δυσλεξίας μέσω της εικονικής πραγματικότητας

Τύπος: ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Περιγραφή: Το πρώτο πνευματικό προϊόν συνίσταται στην εφαρμογή δοκιμών VR για την αξιολόγηση της δυσλεξίας και στη δημιουργία καινοτόμων σεναρίων που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα των δυσλεκτικών μαθητών.

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ – Υποστηρικτική πλατφόρμα για μαθητές με δυσλεξία βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη προσαρμοσμένης μάθησης

Τύπος: ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Περιγραφή: Το δεύτερο πνευματικό προϊόν συνίσταται στην ανάπτυξη και επικύρωση μιας ψηφιακής λύσης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, ικανό να προτείνει τις καταλληλότερες υποστηρικτικές μεθοδολογίες για τους δυσλεκτικούς μαθητές με βάση τα ειδικά θέματα των μαθητών.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ – Κοινή χρήση διαδικτυακού αποθετηρίου

Τύπος: ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Περιγραφή: Το τρίτο πνευματικό προϊόν συνίσταται στη δημιουργία ενός διαδικτυακού αποθετηρίου κοινής χρήσης που περιέχει όλες τις ψηφιακές ενότητες, τους πόρους, τα εργαλεία και κάθε είδους υλικό χρήσιμο για τη διευκόλυνση της εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης βασισμένες σε μεθόδους με επίκεντρο τους δυσλεκτικούς φοιτητές.

ToC & ToT – Εκπαίδευση δημιουργικότητας και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Τύπος: ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Περιγραφή: Το τέταρτο πνευματικό προϊόν συνίσταται στη δημιουργία ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων διαφόρων επιστημονικών κλάδων για να μοιραστούν τις γνώσεις τους στη μεθοδολογία Καθολικού Σχεδιασμού και στην ενδυνάμωση της μαθητο-κεντρικής προσέγγισης.

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΙ – Μνημόνιο Συμφωνίας/Κατανόησης (ΜΣ)

Τύπος: ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Περιγραφή: Το πέμπτο πνευματικό αποτέλεσμα συνίσταται στην προώθηση μνημονίου συμφωνίας (ΜΣ) για τη δημιουργία κοινών στρατηγικών ένταξης ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΕΤΑΙΡΟΙ