ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ – Κοινή χρήση διαδικτυακού αποθετηρίου

Το τρίτο πνευματικό αποτέλεσμα συνίσταται στη δημιουργία ενός διαδικτυακού αποθετηρίου κοινής χρήσης που περιέχει όλες τις ψηφιακές ενότητες, τους πόρους, τα εργαλεία και κάθε είδους υλικό χρήσιμο για τη διευκόλυνση της εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης που βασίζονται σε μεθόδους με επίκεντρο δυσλεκτικούς μαθητές. Στο αποθετήριο, θα φιλοξενηθεί όλο το εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου, καθώς και όλο το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε από τους εκπαιδευτικούς που εκπαιδεύτηκαν κατά τη διάρκεια του C1, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στα IO 1, IO 2, IO 4 και IO 5. Υλικά συναφή με το επαγγελματικό μάθημα θα προστεθούν ανάμεσα στα διαθέσιμα εργαλεία. Η επιτροπή, η οποία θα συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του ΜΣ ( IO 5) θα προσδιοριστεί τόσο για τον ορισμό της αρχιτεκτονικής του αποθετηρίου όσο και για τη διαδικασία έγκρισης και ανάρτησης διαδικασίας.

Ανάλυση Αναγκών

Η δημιουργία ενός αποθετηρίου κοινής χρήσης χρειάζεται μια προκαταρκτική ανάλυση, χρήσιμη και για το 02, εστιάζοντας στην εύρεση όλων των υλικών σχετικά με τις πραγματικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για μαθητές με δυσλεξία. Η μεθοδολογία πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους διαφορετικούς πολιτισμούς, γλώσσες και μαθησιακές προσεγγίσεις σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Χάρη στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης έκτακτης ανάγκης COVID, έχουν ήδη προγραμματιστεί πολλές προσπάθειες για το σχεδιασμό και τη συλλογή διαθέσιμου και δωρεάν πρόσβασης εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού που προέρχεται από πολλές βιβλιοθήκες, αποθετήριο κ.λπ. Όλα τα ανώτατα ιδρύματα επωφελούνται από αυτό και το ήδη κατηγοριοποιημένο και κοινόχρηστο υλικό είναι το σημείο εκκίνησης της ανάλυσης αναγκών.

Ομάδα-στόχος

Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και μαθητές με δυσλεξία. Το κύριο πλεονέκτημα του IO1 σχετίζεται με τη δυνατότητα τοποθέτησης ομάδων στόχων επικοινωνίας διαφορετικών χωρών. Μετά τη δραστηριότητα του πληθυσμού από τους εταίρους κατά τη διάρκεια του έργου, οι διευρυμένες ομάδες-στόχοι θα γίνουν οι πραγματικοί κατασκευαστές του αποθετηρίου λόγω της δυνατότητας προσθήκης χρήσιμων και καινοτόμων πληροφοριών κατά τη χρήση του ή για συζήτηση στο φόρουμ. Γενικότερα, η ομάδα-στόχος θα μπορούσε να είναι όλα τα άτομα / ερευνητές που συμμετέχουν στις μελέτες που σχετίζονται με τις διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και μπορούν να απολαύσουν έναν διαδικτυακό πόρο.

Στοιχεία καινοτομίας

Πολλά αποθετήρια που προσφέρουν χρήσιμα εργαλεία για εκπαίδευση και διδασκαλία μπορούν να βρεθούν ήδη σε Ιστότοπους. Το προτεινόμενο αποθετήριο θα γίνει το πρώτο που θα περιέχει συγκεκριμένα όλες τις μεθοδολογίες που απευθύνονται στη διδασκαλία της δυσλεξίας. Επιπλέον, ένα εγγενές στοιχείο της καινοτομίας θα εκπροσωπείται από το υλικό που παρέχεται από τα IO1 και IO2, IO4 και IO5. Στην πραγματικότητα, καινοτόμες μεθοδολογίες μπορούν να βρεθούν και να κοινοποιηθούν στην κοινότητα. Τέλος, η περαιτέρω πτυχή της καινοτομίας μπορεί να συνδεθεί με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί για τη σωστή χρήση του αποθετηρίου στο C1.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές για τη διδασκαλία φοιτητών με δυσλεξία αντιπροσωπεύει τη θεμελιώδη πτυχή της φροντίδας για την παροχή ίσων ευκαιριών σε αυτούς τους φοιτητές τόσο κατά τη διάρκεια του πανεπιστημίου όσο και μετά. Πιστεύουμε ότι το IO3 μπορεί να είναι χρήσιμο για όλα τα πανεπιστήμια, ανεξάρτητα από τον τομέα της διδασκαλίας, να τυποποιήσει τη μεθοδολογία διδασκαλίας και να ενημερώνεται συνεχώς σχετικά με τις καινοτόμες προσεγγίσεις που αποκτήθηκαν όχι μόνο στο πλαίσιο του έργου, αλλά αλαμβάνοντας υπόψη όλη την Κοινότητα που προτίθεται να να είναι μέρος του αποθετηρίου. Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ μπορεί επίσης να επιτρέψει να ξεπεραστεί ένα από τα κύρια ζητήματα που φαίνεται να είναι περιοριστικά στην πλήρη ένταξη των δυσλεκτικών φοιτητών στα πανεπιστήμια: η κακή επίγνωση της δυσλεξίας. Στην πραγματικότητα, αποδεικνύεται ότι αρκετοί εκπαιδευτές δεν ξέρουν πώς να προσεγγίσουν και να τροποποιήσουν τα μαθήματά τους εάν υπάρχουν δυσλεκτικοί μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Έτσι, ως τελικό αποτέλεσμα μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι το αποθετήριο θα παρέχει τη βοήθειά του για την αύξηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ένταξης των δυσλεκτικών.

Δυνατότητα μεταφοράς

Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα επέκτασης και μεταφοράς που θα επιτρέψει τη διάδοση αυτής της προσέγγισης σε εθνικά και διεθνή πανεπιστήμια και όχι μόνο. Έχει σχεδιαστεί να είναι ενεργό και να ενημερώνεται πέρα από το έργο και να είναι το εργαλείο αποθήκευσης για το Έξω από το Κουτί Δίκτυο. Επιπλέον, η εφαρμοζόμενη αρχιτεκτονική αποθετηρίου μπορεί να ληφθεί ως πρότυπο παράδειγμα για την ανάπτυξη παρόμοιας εργαλειοθήκης που απευθύνεται σε μαθητές που εγγράφονται σε σχολείο οποιασδήποτε τάξης και βαθμίδας. Ταυτόχρονα, μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την ανάπτυξη παρόμοιας εργαλειοθήκης για την υποστήριξη μαθητών με διαφορετικές διαταραχές, επιτρέποντας τη δημιουργία μιας τυπικής προσέγγισης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις διαταραχές και τον τρόπο αντιμετώπισης τους.