ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΙ – Μνημόνιο συμφωνίας (ΜΣ)

 

Το τέταρτο πνευματικό αποτέλεσμα συνίσταται στην προώθηση μνημονίου συμφωνίας για τη δημιουργία κοινών στρατηγικών ένταξης μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ανάλυση Αναγκών

Η δημιουργία ενός μνημονίου και ο ορισμός των συνεπειών του πανεπιστημιακού δικτύου χρειάζεται μια προκαταρκτική ανάλυση τόσο της υπάρχουσας καινοτόμου εμπειρίας βασισμένης στη δύναμη προσέγγισης για δυσλεκτικούς όσο και μιας συγκριτικής ανάλυσης των υφιστάμενων υποστηρικτικών κέντρων εντός των ΑΕΙ,με στόχο τον εντοπισμό πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Η ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη πως ο τρόπος σκέψης / γενικών δεξιοτήτων και δυνατοτήτων των δυσλεκτικών φποτητών ταιριάζουν στενά με το νέο σύνολο ικανοτήτων που σχετίζονται με τον πυρήνα και τις διαλειτουργικές δεξιότητες, όπως ορίζονται από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Μια τέτοια ανάλυση θα αναπτυχθεί σε διαφορετικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς εργασίας από τοπικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα γίνει χαρτογράφηση ικανοτήτων που απαιτείται σύμφωνα με τα κύρια χαρακτηριστικά των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να επισημανθεί πώς οι δυνατότητες των δυσλεκτικών μαθητών ταιριάζουν με τις συγκεκριμένες δεξιότητες που αναζητούν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας.

Ομάδα-στόχος

Το μνημόνιο θα προβλέπει διαφορετικές ομάδες στόχους ανάλογα με τον διαφορετικό τομέα δράσης:
• Δραστηριότητες κατάρτισης και διδασκαλίας – το μνημόνιο θα προτείνει τον ορισμό των διαδρομών κατάρτισης που μπορούν να ενεργοποιηθούν εντός των ΑΕΙ για εκπαιδευτικούς / διοικητικό προσωπικό και μαθητές με βάση την υπάρχουσα εμπειρία και την εμπειρία που προέρχεται από το O4 και την πειραματική εφαρμογή του εντός των C1 και C2. Η ομάδα εργασίας αυτής της περιοχής απαρτίζεται από την ομάδα των εκπαιδευτών και της
• Ομάδας εκπαιδευμένων δασκάλων της Ι Ο4 με τη συνεργασία των διοικητικών υπεύθυνος για τις υπηρεσίες σε φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες και τους συντονιστές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Υποστηρικτικές υπηρεσίες και εργαλεία για την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: τελικοί χρήστες φοιτητές, · διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, οι συντονιστές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Εργαστήριο Παντείου
• Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας Ομάδα στόχος: Οι πάροχοι Επαγγελματικής και εκπαιδευτικής Κατάρτισης ως συνεργάτες εταίροι μεταξύ Ακαδημαϊκού και Ιδιωτικού τομέα, εκπρόσωποι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, Τοπικό και περιφερειακό κυβερνητικό τμήμα, Σύλλογοι δυσλεξίας, Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες τοποθέτησης εργασίας/πρακτικής.

Στοιχεία καινοτομίας

Το έξω από το Κουτί στοχεύει στη δημιουργία ενός χώρου δικτύωσης συνεργασίας για την εφαρμογή δράσεων που ορίζονται στο Μνημόνιο. Τόσο ο ορισμός της κοινής στρατηγικής όσο και η δημιουργία δικτύων είναι καινοτόμα στοιχεία, που δεν υπάρχουν ακόμη στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Αύξηση των δυνατοτήτων των Πανεπιστημίων για να γίνουν καινοτόμα κέντρα για την υποστήριξη όλων των φοιτητών στη σταδιοδρομία τους στο πανεπιστήμιο και την ενδυνάμωση τους στο πρώτο βήμα στην αγορά εργασίας μέσω των κοινών προτύπων που μοιράζονται εντός του δικτύου Πιλοτικών Κέντρων. Το ΜΣ Έξω από το κουτί και ο πρώτος πυρήνας του, τα ΑΕΙ και οι πάροχοι ΕΕΚ μοιράζονται τον γενικό στόχο και έχει δημιουργηθεί για να επιτρέψει σε όλους τους οργανισμούς να ενταχθούν στο δίκτυο προκειμένου να τυποποιήσουν υπηρεσίες και εργαλεία για δυσλεκτικούς μαθητές και να προωθήσουν τις ενημερωμένες βέλτιστες πρακτικές. Τέλος, το Δίκτυο θα διευκολύνει μελλοντικές διεθνείς πρωτοβουλίες και σχέδια για δυσλεκτικούς μαθητές στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δυνατότητα μεταφοράς

Το μνημόνιο, όπως έχει σχεδιαστεί, οργανώνεται σε ομάδες εργασίας που απαρτίζονται από διαφορετικά άτομα από διαφορετικά ΑΕΙ και χώρες που εργάζονται στο Δίκτυο. Θα προτείνει για κάθε ομάδα εργασίας κοινές διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να μεταφερθούν από όλα τα ΑΕΙ. Επιπλέον, το κύριο χαρακτηριστικό του ΜΣ είναι η δυνατότητα μεταφοράς της μεθοδολογίας σε άλλες συγκεκριμένες μαθησιακές διαταραχές και δημιουργία μιας τυποποιημένης προσέγγισης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις διαταραχές και τον τρόπο αντιμετώπισης.