ToC & ToT – Εκπαίδευση δημιουργικότητας και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 

Το τέταρτο πνευματικό προϊόν συνίσταται στη δημιουργία ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων διαφόρων επιστημονικών κλάδων για να μοιραστούν τις γνώσεις τους στη μεθοδολογία Καθολικού Σχεδιασμού και ενίσχυσης της μαθητο-κεντρικής προσέγγισης . Η διαδρομή εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί και θα δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια των C1 (ToT) και C2 (ToC) διασφαλίζοντας τη δυνατότητα επικύρωσής τους μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης. Η διαδικασία αξιολόγησης θα λάβει υπόψη τον αντίκτυπο της χρήσης της προσέγγισης ULD και «Επιχειρηματικών Νοοτροπιών» (Enterpreuneurial Mindsets) για τους δυσλεκτικούς μαθητές τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο τέλος του ToT εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να σχεδιάσουν διαλέξεις με βάση το ULD και να διδάξουν το επόμενο εξάμηνο στην τελευταία συλλογή δεδομένων του Be Special. Εκτός αυτού, οι ειδικοί των δύο ομάδων εστίασης θα σχεδιάσουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα μαθημάτων για φοιτητές σχετικά με τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα που θα δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια του C2 και των οποίων τα δεδομένα θα ενσωματωθούν στο ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ. Το διδακτικό υλικό που θα υλοποιηθεί στο IO4 και για C1 και C2 θα είναι διαθέσιμο στο αποθετήριο ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ OER (IO3). Το υλικό θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και Ελληνικά. Τόσο οι διαδρομές ToC όσο και ToT παρέχουν υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης στην εξ αποστάσεως μάθηση και στη χρήση περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας. Χάρη στις κοινές προσπάθειες όλων των ΑΕΙ, όλες οι συνεργασίες είναι καλά εξοπλισμένες για τη διαχείριση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ανάλυση Αναγκών

Η δημιουργία της πορείας εκπαίδευσης χρειάζεται μια προκαταρκτική ανάλυση, μέσω χαρτογράφησης της ήδη υπάρχουσας μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται σε κάθε ΑΕI. Στο σημείο αυτό είναι σημαντική η συμπερίληψη κάθε πιθανής μεθοδολογίας παρόλο που μπορεί να χρησιμοποιείται ή να μην χρησιμοποιείται σε διαφορετικά πλαίσια.

Ομάδα-στόχος

Το ToT έχει σχεδιαστεί για το ακαδημαϊκό διδακτικό προσωπικό. Θα είναι μαθητές των συνδεδεμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που θα προβάλλονται για πρόσωπο με πρόσωπο, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Το ToC είναι μια διαδρομή διδασκαλίας για φοιτητές που εγγράφονται κανονικά στα ΑΕΙ. Οι ενότητες και τα υλικά θα υλοποιηθούν πρόσωπο με πρόσωπο, μεικτή , και εξ αποστάσεως μάθηση. Κατά τη διάρκεια του έργου και οι δύο διαδρομές θα πραγματοποιηθούν με τα C1 και C2. Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους έκτακτης ανάγκης και πανδημίας Covid, όλες οι δραστηριότητες είναι καλά δομημένες για εφαρμογή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορεί να αναπτυχθεί περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κινητικότητας.

Στοιχεία καινοτομίας

η ανάπτυξη μιας κοινής πορείας κατάρτισης μεταξύ των ΑΕΙ που εστιάζεται στα ULD και στη νοοτροπία Επιχειρήσεων είναι καινοτόμος, αφού ξεπερνά την έλλειψη ικανοτήτων. Καινοτόμος είναι επίσης η δυνατότητα να μπούμε στη θέση των δυσλεκτικών χάρη στην εφαρμογή (όπως περιγράφεται στο I O1) της αντιμετώπισης των δυσκολιών τους με την εικονική πραγματικότητα. Η διεπιστημονική προσέγγιση που θα βλέπει τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων σε AI, VR και ψυχολογίες θα εξασφαλίσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού μονοπατιού.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Οι επαγγελματίες θα μπορούν να εκπαιδεύονται μέσω της ενεργού συμμετοχής τους σε εκπαιδεύσεις και να διευκολύνουν τη συνεργασία τους με τους τελικούς χρήστες. Θα ενισχύσουν επίσης τις ικανότητές τους και θα διασφαλίσουν την προσωπική τους ανάπτυξη αυξάνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι μαθητές με δυσλεξία θα είναι σε θέση να αυξήσουν την αυτογνωσία και την αυτο-ενδυνάμωση τους, να μάθουν νέες μεθοδολογίες και τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν στις καθημερινές τους ανάγκες και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε εκπαιδευτικές μεθόδους. Θα έχουν επίσης κίνητρο να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες και θα γνωρίζουν καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται στα τοπικά τους πλαίσια. Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί θα έχουν την ευκαιρία να είναι μέλη έμπειρων κοινοπραξιών και ηγετών στον τομέα της υποστήριξης επαγγελματιών και ατόμων με δυσλεξία, να επεκτείνουν τη δικτύωσή τους σε εθνικό και διεθνικό πλαίσιο, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες μέσω εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών εργαλείων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων των τα μέλη του προσωπικού των οργανισμών και αναβαθμίζουν το χαρτοφυλάκιό τους με νέα Έργα, προσεγγίσεις και μεθοδολογίες.

Δυνατότητα μεταφοράς

Οι διαδρομές βροχής χαρακτηρίζονται από δυνατότητα επέκτασης, επαναληψης και μεταφοράς που θα επιτρέψουν τη διάδοση αυτής της προσέγγισης σε εθνικά και διεθνή πανεπιστήμια και όχι μόνο. Στην πραγματικότητα, η εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική αρχιτεκτονική μπορεί να ληφθεί ως πρότυπο παράδειγμα για την ανάπτυξη παρόμοιων διαδρομών που απευθύνονται σε μαθητές που εγγράφονται σε σχολείο οποιασδήποτε τάξης και βαθμδας. Ταυτόχρονα, μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την ανάπτυξη παρόμοιων μαθημάτων για την υποστήριξη φοιτητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο υιοθετείται με την ποικιλομορφία του μέλους του.

Training of Trainers (ToT) – Resources